Wonen in nesten

Behoorlijk wonen wordt voor steeds meer huishoudens een illusie

Wie op zoek gaat naar een betaalbare en kwaliteitsvolle woning, zit al snel in nesten.  De huurprijs is te hoog, de woning is niet op maat van het huishouden of de kwaliteit ervan is twijfelachtig.  Het beschikbare aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen neemt af als gevolg van demografische en maatschappelijke ontwikkelingen, terwijl de vraag ernaar stijgt.  Hierdoor ontstaat veel druk op de "onderkant van de woningmarkt".  Degelijke huisvesting wordt voor steeds meer huishoudens een illusie, met diverse welzijnsproblemen tot gevolg.  Cijfers en trends bevestigen deze evolutie en de lokale impact hiervan is groot.

 

"Wonen in Nesten" is een initiatief van het Limburgs Steunpunt OCMW's (LSO)

Het LSO verenigt de Limburgse OCMW's om elkaar te versterken bij de uitvoering van hun basisopdracht, namelijk "Iedereen in staat stellen om een menswaardig leven te leiden."  Dit recht op een menswaardig leven omvat ook het recht op een behoorlijke huisvesting.

OCMW's signaleren reeds geruime tijd een toename van problemen die rechtstreeks een gevolg zijn van het tekoert aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen.

"In bijna alle dossiers zijn er problemen met huisvesting.  Erger nog, ik schat dat in minstens 50% van de dossiers geen problemen zouden zijn als het gezin van in het begin een betaalbare en goede woning had gehad", zegt een OCMW-maatschappelijk werker.  Het tekort op de woningmarkt heeft maatschappelijke kosten die ook lokaal gedragen worden.  Dat steeds meer mensen moeilijker toegang krijgen tot betaalbare huisvesting, komt ook aan de oppervlakte in de dienstverlening van andere welzijnsorganisaties en bij sociale woonactoren: lange wachtlijsten, oplopende huurprijzen, de mismatch tussen vraag en aanbod en de moeizame zoektocht naar een geschikte woning.  Het LSO nodigde bevoorrechte partners uit om in het werkatelier "Wonen in Nesten" oplossingen te zoeken voor deze woonnoden.  Deze welzijnsactoren zetten vooral in op woonbegeleiding, financiële steun, preventie of bemiddeling en gaan mee op zoek naar een woning.  Dit zorgt echter niet voor méér betaalbare woningen.  "Wonen in Nesten" is van mening dat initiatieven in de welzijnssector alleen onvoldoende zijn en dat samenwerking met andere actoren nodig is.  "Wonen in Nesten" stelt dat vooral een toename van een divers aanbod aan betaalbare, kwaliteitsvolle en klein(schalig)e woningen de druk op de onderkant van de woningmarkt kan doen afnemen.  Het LSO, de provinciale dienst Wonen, welzijnsactoren en sociale woonactoren onderschrijven bovenstaande uitgangspunten.

De publicatie "Wonen in Nesten" gaat over feiten en uitdagingen inzake wonen.  De feiten bevatten Limburgse cijfers over demografische trends, over sociaal wonen en over betaalbaarheid.  Onder uitdagingen staan innovatieve voorbeelden die een antwoord kunnen bieden op actuele woonnoden.

Hiermee vragen we aandacht voor een lokaal woonbeleid op maat van hedendaagse huishoudens en actuele woonbehoeften.  Tevens hopen we dat "betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen" een plaats zal krijgen bovenaan de lokale beleidsagenda.

 

De volledige publicatie "Wonen in Nesten" kan je hier terugvinden.  De fiches met cijfergegevens per gemeente kan je hier terugvinden.

Projecten